Câu hỏi

Liệt kê các điểm chính để tích hợp React Native trong một ứng dụng Android?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Các điểm chính cần lưu ý để tích hợp các React Native vào ứng dụng Android của bạn là:

  • Thiết lập...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail