Câu hỏi

Lưu trữ một mảng dưới dạng JSON hay dưới dạng một mảng được tuần tự hóa?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Bạn cần lưu trữ một mảng dữ liệu liên kết đa chiều trong một tệp phẳng cho mục đích lưu vào bộ nhớ đệm (caching). Giải pháp của bạn là gì? Hãy giải t...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail