Câu hỏi

Mô tả các tính năng chính của HTML5?

junior
Ẩn câu trả lời detail

HTML5 được thiết kế để thay thế HTML 4, XHTML và HTML DOM. Các mục tiêu và yêu cầu của HTML5 là:

  • Cung cấp nội dung phon...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

`File manifest` trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử `MathML` trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail