Câu hỏi

Mô tả các tính năng chính của HTML5?

Câu trả lời

HTML5 được thiết kế để thay thế HTML 4, XHTML và HTML DOM. Các mục tiêu và yêu cầu của HTML5 là:

  • Cung cấp nội dung phon...
Bạn cần đăng nhập để xem