Câu hỏi

Mục đích của việc sử dụng super(props) trong constructor của React component?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Một phương thức constructor class con không thể sử dụng tham chiếu this cho đến khi phương thức super() được gọi. Lý do chính của việc truyền tham số props vào lệnh gọi super() là để truy cập `thi...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail