Câu hỏi

Nêu các đặc điểm chính của Python?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Python là một ngôn ngữ thông dịch, nghĩa là Python không cần phải được biên dịch trước khi nó được chạy. Các ngôn ngữ thông dịch khác bao gồm PHP và Ruby.
  • Python được nhập động, điều này có nghĩa là bạn không cần phải nêu rõ các loại biến khi bạn khai báo chúng hoặc bất kỳ thứ gì gi...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail