Câu hỏi

Node.js hoạt động thế nào?

Câu trả lời

Node hoàn toàn theo cơ chế event-driven. Về cơ bản server bao gồm một luồng duy nhất xử lý từ sự kiện này đến sự kiện khác.

Một yêu cầu mới đến là một loại sự kiện. Server bắt đầu xử lý nó và khi có hoạt động blocking IO, nó sẽ không đợi cho đến khi hoàn thành mà thay vào đó sẽ đăng ký một hàm callback. Sau đó, server ngay lập tức bắt đầu xử lý một sự kiện khác (có thể là một yêu cầu khác). Khi hoạt động IO kết thúc,...

Bạn cần đăng nhập để xem