Câu hỏi

Refs là gì và tại sao chúng quan trọng?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Theo tài liệu của React, refs được sử dụng để lấy tham chiếu đến một node DOM(Document Object Model) hoặc có thể là một thể hiện...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Khi nào componentWillRecieveProps được gọi?

Xem câu trả lời detail

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Xem câu trả lời detail

Bạn thực hiện các request AJAX trong Lifecycle event nào và tại sao?

Xem câu trả lời detail

Keys là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail

Refs là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail