Câu hỏi

Sao chép đối tượng trong Python?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Trong Python, câu lệnh gán (toán tử =) không sao chép các đối tượng. Thay vào đó, nó tạo ra một ràng buộc giữa đối tượng hiện có và tên biến mục tiêu. Để tạo bản sao của một đối tượng bằng Python, chúng ta cần sử dụng module copy...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail