Câu hỏi

So sánh MySQLi hoặc PDO?

senior
Ẩn câu trả lời detail
  • PDO là tiêu chuẩn, hầu hết các nhà phát triển sử dụng PDO.
  • Di chuyển một ứng dụng từ cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu khác không phải là rất phổ biến, nhưn...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail