Câu hỏi

State là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • State (trạng thái) hoạt động khác với Props. State là thành phần của component, trong khi các props lại được truyền giá trị từ bên ngoài vào component.
  • StateProps là 2 loại dữ liệu dùng để quản lý 1 component.
  • "State có thể thay đổi", trong tiếng Anh, ‘state of a being’ là chỉ đến tình trạng thể chất của một người, và nó là một trạng ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Khi nào componentWillRecieveProps được gọi?

Xem câu trả lời detail

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Xem câu trả lời detail

Bạn thực hiện các request AJAX trong Lifecycle event nào và tại sao?

Xem câu trả lời detail

Keys là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail

Refs là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail