Câu hỏi

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Câu trả lời

React cho phép các nhà phát triển render một user interface. Để tạo một ứng dụng front-end đầy đủ, các nhà phát triển cần các phần khác, chẳng hạn như các công cụ quản lý state...

Bạn cần đăng nhập để xem