Câu hỏi

Sự khác biệt giữa AppDomain, Assembly, Process và Thread là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail
  • Một AppDomain là một đơn vị độc lập trong một process. AppDomains có thể được tạo trong runtime, được tải bằng mã và được tải xuống. Ranh giới độc lập của nó được thiết kế để làm cho các ứng dụng .NET đáng tin cậy hơn.
  • Một `Ass...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail