Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các applet được tải qua internet và các applet được tải qua file system là gì?

Câu trả lời

  • Đối với trường hợp một applet được tải qua internet, applet được tải bởi Applet classloader và phải tuân theo c...
Bạn cần đăng nhập để xem