Câu hỏi

Sự khác biệt giữa decimal, float và double trong .NET là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Điểm khác biệt chính giữa các loại số thập phân decimal, floatdouble trong .NET là độ chính xác.

  • Float: có độ chính xác là 7 chữ số (32 bit)
  • `Doub...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail