Câu hỏi

Sự khác biệt giữa doGet() và doPost() là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

doGET: phương thức GET thêm các cặp name-value trên URL của request. Do đó, có giới hạn về số lượng ký tự (IE là 2083 ký tự, Chrome là 2MB, vì vậy khu...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail