Câu hỏi

Sự khác biệt giữa phương thức dispose và finalize là gì trong C#?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Cả hai Finalize và Dispose đều được sử dụng cho cùng một nhiệm vụ giải phóng unmanaged resource (tài nguyên không được quản lý) nhưng có một số điểm khác biệt.

Finalize:

  • Finalize được sử dụng để giải phóng các unmanaged resource ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail