Câu hỏi

Sự khác nhau của các từ khóa let, var, const trong ES6?

Câu trả lời

let tạo ra một biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó, khác với var - tạo ra ...

Bạn cần đăng nhập để xem