Câu hỏi

Sự khác nhau giữa việc sử dụng Constructor và getInitialState trong React Native?

entry
Ẩn câu trả lời detail

2 phương pháp này không thể dùng thay cho nhau, nghĩa là không thể dùng phương pháp này thay cho phương phá...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Khi nào componentWillRecieveProps được gọi?

Xem câu trả lời detail

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Xem câu trả lời detail

Bạn thực hiện các request AJAX trong Lifecycle event nào và tại sao?

Xem câu trả lời detail

Keys là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail

Refs là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail