Câu hỏi

Tại sao OOP lại phổ biến như vậy?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Mô hình lập trình OOP được coi là một phong cách lập trình tốt hơn. Nó khô...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Có thể chạy ứng dụng Java mà không triển khai các khái niệm OOP?

Xem câu trả lời detail

Garbage collection trong OOP là gì?

Xem câu trả lời detail

Xử lý ngoại lệ như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Ngoại lệ là gì?

Xem câu trả lời detail

Các chỉ định truy cập là gì và ý nghĩa của chúng?

Xem câu trả lời detail