Câu hỏi

Tại sao Spring MVC lại tốt hơn Servlets/JSP?

senior
Ẩn câu trả lời detail
  • Các Servlet dựa trên một API cấp thấp để xử lý các yêu cầu và phản hồi. Các web frameworks như Spring MVC được thiết kế để giúp việc xâ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail