Câu hỏi

Tại sao Spring MVC lại tốt hơn Servlets/JSP?

Câu trả lời

  • Các Servlet dựa trên một API cấp thấp để xử lý các yêu cầu và phản hồi. Các web frameworks như Spring MVC được thiết kế để giúp việc xâ...
Bạn cần đăng nhập để xem