Câu hỏi

TDD là gì?

Câu trả lời

Các nhà phát triển phần mềm có thể sử dụng testing-driven development (TDD) trong quá trình phát triển phần mềm. Trong TDD, các nhà phát triển lập kế hoạch các tính năng của phần mềm mà họ muốn tạo và sau đó viết c...

Bạn cần đăng nhập để xem