Câu hỏi

Thảo luận về mệnh đề INNER JOIN ON với WHERE?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Bạn có thể làm:

```sql SELECT table1.this, table2.that, table2.somethingelse FROM table1, table2 WHERE table1.foreignkey = table2.primaryke...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

Primary key và Unique key có mối quan hệ như thế nào với null?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm GROUP BY (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của Hash index?

Xem câu trả lời detail