Câu hỏi

Thuộc tính trong iOS?

Câu trả lời

Thuộc tính cơ bản là các giá trị được liên kết với một class, struct hay enum. Nó có thể là một biến con, một phần của đối tượng khác.

Ví dụ:

struct Icecream  
{ 
    var flavor: String = ""
} 
var choco = Icecream() 
choco.flavor = "Chocolate Icecream"

Trong đoạn code trên, ta tạo một cấu trúc gọi l...

Bạn cần đăng nhập để xem