Câu hỏi

Trách nhiệm của nhà phát triển iOS?

Câu trả lời

Nhà phát triển iOS là một lập trình viên hoặc kỹ sư phần mềm, người thiết kế và phát triển các ứng dụng chạy iOS của Apple trên thiết bị iOS. Tốt nhất, nhà phát tr...

Bạn cần đăng nhập để xem