Câu hỏi

Truyền tham số bằng giá trị và bằng tham chiếu trong Python?

Câu trả lời

  • Truyền bằng giá trị: Sao chép đối tượng thực được truyền. Thay đổi giá trị của đối tư...
Bạn cần đăng nhập để xem