Câu hỏi

Xem xét đoạn code bên dưới let op1: Int = 1... và cho biết kết quả?

entry
Ẩn câu trả lời detail

```swift let op1: Int = 1 let op2: UInt = 2 let op3: Double = 3.34 var...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Xem xét đoạn code bên dưới var array1 = [1, 2, 3, 4, 5]... và cho biết kết quả?

Xem câu trả lời detail

`de-initializer` là gì, và chúng được viết như thế nào trong Swift?

Xem câu trả lời detail

Các tính năng chính của Swift là gì?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê ra các Control Transfer Statements (lệnh chuyển điều khiển) được dùng trong Swift?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa Swift và Objective-C là gì?

Xem câu trả lời detail