Câu hỏi

Bạn hãy giải thích sự khác biệt giữa interface, abstract class, sealed class, static class và partial class trong C#?

senior
Hide Answers detail
  • abstract class: nên được sử dụng khi có một mối quan hệ IS-A và không có instance nào được phép tạo từ abstract class đó. Ví dụ: một Animal là một lớp cơ sở abstract, nơi các loài động vật cụ thể có thể được kế thừa, ví dụ là Horse, Pig, v.v. Bằng cách tạo ra lớp abstract Animal, chúng ta không được phép tạo ra m...
You need to login to view

Suggest other questions

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

See the answer detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

See the answer detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

See the answer detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

See the answer detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

See the answer detail