Câu hỏi

Comparable interface và Comparator interface là gì? Liệt kê sự khác biệt của chúng?

middle
Hide Answers detail
  • Comparable interface chỉ chứa một phương thức, được gọi là CompareTo. Phương thức này so sánh hai đối tượng, để áp đặt thứ tự giữa chúng. Cụ thể, nó trả về một số...
You need to login to view

Suggest other questions

Tại sao length() của String không chính xác?

See the answer detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

See the answer detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

See the answer detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

See the answer detail