Câu hỏi

de-initializer là gì, và chúng được viết như thế nào trong Swift?

entry
Hide Answers detail

Một de-initializer được khai báo ngay lập tức trước khi...

You need to login to view

Suggest other questions

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS?

See the answer detail

Cách triển khai storage và persistence trong iOS?

See the answer detail

Giải thích lệnh @dynamic và @synthesize trong Objective-C?

See the answer detail

Dynamic dispatch là gì?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa strong, weak, readonly và copy?

See the answer detail