Câu hỏi

Định nghĩa các thuộc tính ACID?

middle
Hide Answers detail
  • Atomicity: nó đảm bảo quy tắc all-or-none cho việc...
You need to login to view

Suggest other questions

Kể tên một số loại index khác?

See the answer detail

Primary keyUnique key có mối quan hệ như thế nào với null?

See the answer detail

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

See the answer detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm GROUP BY (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

See the answer detail

Kể tên một số nhược điểm của Hash index?

See the answer detail