Câu hỏi

Giải thích cách chúng ta xử lý các exception trong PHP?

junior
Hide Answers detail

Khi một exception được thảy ra, mã theo sau câu lệnh sẽ không được thực thi và PHP sẽ cố gắng tìm khối catch phù hợp đầu tiên. Nếu một exception k...

You need to login to view

Suggest other questions

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

See the answer detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

See the answer detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

See the answer detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

See the answer detail

PHP có phân luồng không?

See the answer detail