Câu hỏi

Giải thích chính sách same-origin trong JavaScript?

middle
Hide Answers detail

Same-origin policy (SOP) là một trong những chính sách bảo mật quan trọng nhất trên trình duyệt hiện đại, nhằm ngăn chặn JavaScript code có thể tạo ra những request đến những nguồn khác với nguồn mà nó được trả về. Ba tiêu chí ch...

You need to login to view

Suggest other questions

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst

See the answer detail

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

See the answer detail

Đệ quy là gì?

See the answer detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();
 • A: 21
 • B: undefined
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError
See the answer detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess
See the answer detail