Câu hỏi

Giải thích Kế thừa trong Python?

entry
Hide Answers detail

Thừa kế cho phép một lớp để đạt được tất cả các thành viên (nói thuộc tính và phương pháp) của một lớp khác. Thừa kế cung cấp khả năng sử dụng lại m...

You need to login to view

Suggest other questions

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

See the answer detail

*args và *kwargs là gì?

See the answer detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

See the answer detail

Cách xoá một file trong Python?

See the answer detail

Iterator trong Python?

See the answer detail