Câu hỏi

Giải thích Prototype Inheritance trong JavaScript là gì?

senior
Hide Answers detail

Trong một ngôn ngữ thực hiện kế thừa cổ điển như Java, C # hoặc C ++, bạn bắt đầu bằng cách tạo một class - một bản thiết kế cho các đối tượng của bạn - và sau đó bạn có thể tạo các đối tượng mới từ class đó hoặc bạn có thể mở rộng class, xác định một c...

You need to login to view

Suggest other questions

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst

See the answer detail

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

See the answer detail

Đệ quy là gì?

See the answer detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();
 • A: 21
 • B: undefined
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError
See the answer detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess
See the answer detail