Câu hỏi

Giải thích về ép kiểu ngầm trong JavaScript?

entry
Hide Answers detail

Ép kiểu ngầm trong javascript là sự chuyển đổi tự động của giá trị từ kiểu dữ liệu này sang kiểu khác. Nó xảy ra khi thực hiện một biểu thức với các kiểu dữ liệu khác nhau.

Ép kiểu String

Ép kiểu string xảy ra khi dùng toán tử +. Một số cộng với một chuỗi, kiểu số sẽ bị ép thành kiểu chuỗi.

Ví dụ:

var x = 3;
var y = "3";
x + y; // Returns "33"
var x = 24;
var y = "Hello";
x + y; // Returns "24Hello";

Để hiểu về hai ví dụ khi ta cộng một số vào chuỗi, thì khi JavaScript thấy biểu thức x+y với hai kiểu khác nhau (một số và một chuỗi), nó chuyển đổi kiểu số thành chuỗi để thực hiện hành động. Sau khi ...

You need to login to view

Suggest other questions

Sự khác biệt của biến dùng var, letconst

See the answer detail

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

See the answer detail

Đệ quy là gì?

See the answer detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();
 • A: 21
 • B: undefined
 • C: ReferenceError
 • D: TypeError
See the answer detail

Kết quả đoạn code sau là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });
 • A: You are an adult!
 • B: You are still an adult.
 • C: Hmm.. You don't have an age I guess
See the answer detail