Câu hỏi

Hàm include() and require() khác nhau như thế nào?

entry
Hide Answers detail

Cả hai đều đọc một file cụ thể nhưng trong hàm `require...

You need to login to view

Suggest other questions

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

See the answer detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

See the answer detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

See the answer detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

See the answer detail

PHP có phân luồng không?

See the answer detail