Câu hỏi

Kiến trúc Android là gì?

middle
Hide Answers detail

Kiến trúc của Android gồm các tầng khác nhau trong Android Stack. Nó bao gồm hệ điều hành, middleware và ứng dụng. Mỗi tầng trong kiến trúc Android cung cấp các dịch vụ khác nhau cho tầng ngay trên nó.

5 tầng trong Android:

  • Linux Kernel - Nó chịu trách nhiệm về trình điều khiển thiết b...
You need to login to view

Suggest other questions

Context là gì?

See the answer detail

Vòng đời của Android Activity?

See the answer detail

Adapter trong Android là gì?

See the answer detail

JobScheduler là gì?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

See the answer detail