Câu hỏi

LINQ trong C# là gì?

junior
Hide Answers detail

LINQ là viết tắt của Language Integrated Query. *LINQ...

You need to login to view

Suggest other questions

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

See the answer detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

See the answer detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

See the answer detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

See the answer detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

See the answer detail