Câu hỏi

Mysql_close() cần thiết như thế nào trong thực tế ?. Vì sao ít thấy người dùng áp dụng nó?

entry
Hide Answers detail

Mysql_close() được dùng để đóng kết nối đến cơ sở dữ liệu đã mở trước đó. Điều này rất cần thiết vì nó giúp giảm tải xử lý của database, hiểu đơn giản thế này một người truy cập tới website của bạn và website của bạn có kế...

You need to login to view

Suggest other questions

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

See the answer detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

See the answer detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

See the answer detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

See the answer detail

PHP có phân luồng không?

See the answer detail