Câu hỏi

.NET application domain là gì?

junior
Hide Answers detail

Nó là một layer biệt lập được cung cấp bởi .NET runtime. Như vậy, các app domains tồn t...

You need to login to view

Suggest other questions

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

See the answer detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

See the answer detail

Giải thích cách sử dụng FinalizeDispose?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa RyuJITRoslyn là gì?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa CILMSIL(IL) là gì?

See the answer detail