Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Deep copy and Shadow copy?

entry
Hide Answers detail
  • Shadow copy được sử dụng khi một loại cá thể mới được tạo và nó giữ các giá trị được sao chép trong cá thể mới. Shadow copy được sử dụng để sao chép các con trỏ tham chiếu giống như...
You need to login to view

Suggest other questions

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

See the answer detail

*args và *kwargs là gì?

See the answer detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

See the answer detail

Cách xoá một file trong Python?

See the answer detail

Iterator trong Python?

See the answer detail