Câu hỏi

Sự khác nhau giữa == và phương thức Equals trong Java?

entry
Hide Answers detail
  • Biến tham trị : gồm các kiểu nguyên thủy int ,long. double
  • Biến tham chiếu gồm : String , arr...
You need to login to view

Suggest other questions

Tại sao length() của String không chính xác?

See the answer detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

See the answer detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

See the answer detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

See the answer detail