Câu hỏi

Synchronized có nghĩa là gì?

junior
Hide Answers detail

Từ khóa synchronized là tất cả về việc đọc và ghi các thread khác nhau vào các biến, đối tượng và tài nguyên giống nhau. Từ khóa synchronized là một trong những công cụ giúp chuỗi mã của bạn an to...

You need to login to view

Suggest other questions

Tại sao length() của String không chính xác?

See the answer detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

See the answer detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

See the answer detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

See the answer detail