Câu hỏi

Tại sao các class method cần phải được bind với một class instance?

middle
Hide Answers detail

Trong JavaScript, giá trị của this thay đổi tùy thuộc vào current-context. Trong các component method của class, các developer thường mong đợi `...

You need to login to view

Suggest other questions

React Fiber là gì?

See the answer detail

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

See the answer detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

See the answer detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

See the answer detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

See the answer detail