Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần 1 thuộc tính "key"?

senior
Hide Answers detail

Người phỏng vấn muốn nghe một vài thông tin về cách React hoạt động bên trong nó. Các thuật toán Diffing cổ điển v...

You need to login to view

Suggest other questions

React Fiber là gì?

See the answer detail

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

See the answer detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

See the answer detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

See the answer detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

See the answer detail