Câu hỏi

Tối đa bao nhiêu đối số được phép trong một hàm trong PHP?

middle
Hide Answers detail

Không có giới hạn nhưng bạn c...

You need to login to view

Suggest other questions

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

See the answer detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

See the answer detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

See the answer detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

See the answer detail

PHP có phân luồng không?

See the answer detail