Câu hỏi

Trình bày các cách khác nhau để tạo một Thread. Bạn thích cách nào và tại sao?

middle
Hide Answers detail

Có ba cách có thể được sử dụng để tạo một Thread:

  • Một class có thể mở rộng (extend) Thread class....
You need to login to view

Suggest other questions

Tại sao length() của String không chính xác?

See the answer detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

See the answer detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

See the answer detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

See the answer detail