Giới thiệu API Gateway

API Gateway là gì

 • API Gateway là dịch vụ tiếp nhận và xử lý các lời gọi API
 • API Gateway đóng vai trò "cửa trước" cho các ứng dụng để truy cập dữ liệu, logic phía backend của bạn
 • Hỗ trợ WebSocket Protocol
 • Xử lý về security (Authentication, Authorization)
 • Cache API response
 • Dễ dàng quản lý rate limit, throttle...
 • Transform và validate requests, responses
 • Timeout: tối đa 30s
 • Có thể gọi đến nhiều dịch vụ backend như:
  • Lambda function:
  • HTTP endpoint
  • AWS services

API Gateway là gì

API Gateway Throttle là gì

Để tránh việc API bị quá tải và lạm dụng do quá nhiều request(tốn nhiều tiền), Amazon API Gateway cho phép thắt cổ chai (Throttle)

 • Rate: số request nhận tối đa trên 1 giây (1s)
 • Burst: Số request tối đa được xử lý tại một thời điểm

Khi số lượng request vượt quá Rate hoặc Burst hệ thống sẽ trả về lỗi: 429 - Too many Requests.

API Gateway Endpoint Types là gì

AWS cung cấp 3 cách để deploy API Gateway của bạn:

 • Edge-Optimized (default): dùng cho global client
  • Request được routed qua các CloudFront Edge location
  • API Gateway vẫn tồn tại ở một region nhất định
 • Regional:
  • Cho các client ở chung một region
  • Cũng có thể tích hợp với CloudFront để giải quyết vấn đề về caching
 • Private:
  • Chỉ có thể truy cập từ VPC của bạn qua VPC Endpoint (ENI)
  • Sử dụng Resource Policy để xác định quyền truy cập
Bài trước
left Bài trước
left DynamoDB nâng cao
Bài tiếp theo
Giới thiệu Cognito right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức