Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 141 câu hỏi phỏng vấn Java

Bộ lọc:

07

Contructor trong Java là gì?

12

Khối finally khi xử lý exception trong Java là gì?

13

Exception trong Java là gì?

14

Có mấy loại exceptions trong Java? Sự khác biệt giữa chúng?

22

Trang JSP là gì?

25

Servlet trong Java là gì?

29
31

Trong Java lớp exception có các lớp con nào?

35

Java Applet là gì?

40

Java Classloader là gì?

45

Trong Java, JDBC là gì?

56

JavaBean là gì?

74

RMI trong Java là gì?

82

Design pattern trong Java?