Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

6425 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 141 câu hỏi phỏng vấn Java

Bộ lọc:

10

Contructor trong Java là gì?

11

Khối finally khi xử lý exception trong Java là gì?

12

Exception trong Java là gì?

13

Có mấy loại exceptions trong Java? Sự khác biệt giữa chúng?

22

Trang JSP là gì?

25

Servlet trong Java là gì?

29
31

Trong Java lớp exception có các lớp con nào?

37

Java Applet là gì?

44

Java Classloader là gì?

49

Trong Java, JDBC là gì?

53

RMI trong Java là gì?

68

Design pattern trong Java?

77

JavaBean là gì?

121

Không gian **Perm Gen...

122

*Marker interface...

124

Trong Java, Binding tro...

129

Thread-safe với `Sing...

133

Trong Java `connection ...