Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java có các phạm vi sử dụng biến nào? Hãy giải thích chúng

Câu trả lời

Trong Java, có bốn phạm vi sử dụng biến chính, được xác định dựa trên vị trí khai báo của biến và từ khóa truy cập được sử dụng. Các phạm vi này bao gồm:

1. Biến Cục Bộ (Local Variables):

  • Định nghĩa: Biến cục bộ là biến được khai báo bên trong một phương thức, constructor hoặc khối mã.
  • Phạm vi: Biến cục bộ chỉ có thể được truy cập bên trong phương thức, constructor hoặc khối mã nơi nó được khai báo.
  • Thời gian tồn tại: Biến cục bộ tồn tại khi phương thức, constructor hoặc khối mã đang thực thi và sẽ bị hủy khi kết thúc thực thi.

2. Biến Thành Viên (Instance Variables):

  • Định nghĩa: Biến thành viên là biến được khai báo trong một lớp nhưng ngoài bất kỳ phương thức nào.
  • Phạm vi: Biến thành viên có thể được truy cập từ bất kỳ phương thức nào, constructor hoặc khối mã nào trong cùng một lớp.
  • Thời gian tồn tại: Biến thành viên tồn tại miễn là đối tượng mà nó thuộc về vẫn còn tồn tại.

3. Biến Tĩnh (Static Variables):

  • Định nghĩa: Biến tĩnh là biến được khai báo với từ khóa static. Biến này không thuộc về bất kỳ đối tượng cụ thể nào mà thuộc về lớp.
  • Phạm vi: Biến tĩnh có thể được truy cập từ bất kỳ p...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Contructor trong Java là gì?

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

middle

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào