Câu hỏi

Các kiểu biến trong Java phân loại theo scope ? Vòng đời của từng kiểu biến trong Java

entry
Ẩn câu trả lời detail

Phạm vi sử dụng biến có 3 kiểu biến:

  • Biến cục bộ (biến local): Khai báo trong một phương thức ,các hàm tạo hoặc một khối chỉ sử dụng bên trong phương thức hoặc khối tạo ra nó , nó sẽ bị hủy khi kết thúc phương th...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail